MARKETING AUTOMATION FOR AGENCY

Báo cáo được nghiên cứu trên 80 doanh nghiệp và 88 agencies để giải đáp việc ứng dụng Marketing Automation trong việc tăng trưởng cho Agency ra sao.

Một số thông tin cho bạn

  • Mục tiêu của doanh nghiệp / agency khi sử dụng các giải pháp Marketing Automation
  • Khó khăn mà họ đối mặt
  • Giải pháp tốt nhất với các khó khăn này
  • Các chỉ số đo lường về hiệu quả

LINK TẢI FILE:
Marketing Automation Trends and Best Practices