Kết quả thống kê cho thấy nhóm lớn nhất không phải đến từ Agency mà là Marketer.

Xem kết quả thống kê tại đây

Xem kết quả thống kê