Báo cáo được nghiên cứu trên 80 doanh nghiệp và 88 agencies để giải đáp việc ứng dụng Marketing Automation trong việc tăng trưởng cho Agency ra sao: 1. Mục tiêu của doanh nghiệp / agency khi sử dụng các giải pháp Marketing Automation
2. Khó khăn mà họ đối mặt 3. Giải pháp tốt nhất với các khó khăn này

read more